Core Team
rajan
Rajan Malhotra
Co-founder, CEO
karan
Karan Sharma
Co-founder
ashish-duggal
Ashish Duggal
Co-founder, CTO
Our Advisors
gopi
Gopichand Katragadda
Our Investors
tushir
Tushir Malik